Bylinné patro v modrozeleném

Ondřej Fous

Jak bude vypadat ta naše květnice v éře modrozelené infrastruktury? Nakolik změní naše řemeslné stereotypy adaptace na klimatickou změnu? Dramaticky. Téma sahající od kosených společenstev až po květinový dekor je vrstevnaté a patří mezi hlavní nástroje synergických vztahů modrozelené infrastruktury. Multidisciplinární spolupráce dokáže v našich městech najít a využít srážkovou vodu způsobem, který dokáže změnit jejich výraz. Obraz usychajících parků v intravilánech, pro které se již běžně vžil pojem „městská poušť“, se může změnit. Stačí k tomu zdánlivě málo, totiž přestat odvodňovat město a využít na měkkých plochách srážkový úhrn z tvrdých ploch. K tomu potřebujeme nejen vysokou znalost vodních poměrů v širším slova smyslu, ale především znalost rostlinných společenstev ochotných v těchto podmínkách rozvíjet své populace. Hledáme rostliny s tzv. širokou ekologickou amplitudou, druhy s vysokou adaptabilitou a schopností reagovat na změny prostředí včetně široké škály stresů. Naším cílem je jejich životní podmínky optimalizovat, aby podávaly maximální výkon ekosystémových služeb. Míra poznání nám umožňuje posadit společenstvo do stadia, v kterém ho potřebujeme mít ve prospěch společného soužití lidí a biotopů. Nezbývá, než to začít dělat.

„Největším nebezpečím současné krajinářské architektury je, když se stává produktem.“ Thomas Rainer.

Změna polohy obrubníků je vítaným krokem. Modrozelená infrastruktura ovšem touto cestou nevzniká. Často právě tak bývá vnímána. Jako výměna produktu za produkt. Bude funkční pouze tehdy, pokud produkt přejde v proces.

Velká pozornost se věnuje stromům a pravdou je, že technologie MZI jim přinášejí významné benefity. Jakkoliv se mění pohled na jejich perspektivu ve městech i na využití dominantních stromů, stále s nimi v prostoru pracujeme víceméně shodně. Ne tak v nižších patrech. Svět lodyh a stébel se ovšem z našich zvyklostí zcela vykloubí. Dynamickou krajinu si nelze bez bylinného patra představit. Využívání srážkových vod ve prospěch krajinářských řešení vyžaduje znalost na poli analytickém, zkušenost v syntéze a dovednost v hledání řešení synergických vztahů. Projekt musí vyhrávat na mnoha frontách. Zatímco vodohospodáři zůstanou uvězněni v číslech vsaku a podléhají zbavování se vody, zahradníci nemenší měrou úpí estetikou a provozními vztahy.

Bylinné patro představuje plošnou jednotku s velkou vertikální dynamikou v roce i v letech. Koncept stanovištních okruhů ze 70. let, zaužívaný ve středoevropském kulturním okruhu, dynamiku podvazuje normujícím rámcem a pro tvorbu společenstev s vnitřní dynamikou je nedostatečným nástrojem. Proč? Paradoxně otevřel dveře k instantnímu umisťování produktů a dezertifikaci měst podporou tepelného ostrova. Samozřejmě, Hansen/Stahl přišli s myšlenkou kategorizace především coby zpřístupnění poznání co nejširší profesní základně a vytvořili pracovní nástroj.  Nemohli tušit, že s výsledky jejich práce se bude využívat především pro snižování nákladů. Například jejich sociabilita je teprve znovuobjevována, stejně jako je rozvíjena typologie dle životních strategií a úloha v kompozici dle funkčních skupin (Kühn, Rainer).

Míru složitosti nelze obejít. Pozoruhodné je to, že problém produktizace odhalila prvotně estetika. Je lhostejno, zdali jde o razítkování, tapetování či prostou plagiaci, záhon není produkt a tutéž kompozici nelze umisťovat do různých podmínek. Hledání univerzálních řešení má důsledky v podobě snižování diverzity, jakkoliv PR produktu hovoří jinak. Přirozený výběr ovšem stojí na principu zcela opačném. Úlohou autorů je dynamiku nastartovat a řídit, nikoliv podvazovat produktem. V MZI se to projeví velmi rychle, protože voda celý proces katalyzuje.

Jedna z prvních realizovaných drobností v roce 2004 na přirozeném prameništi jako sázené společenstvo.
Setrvalý nadbytek vody vytváří významný faktor a konkurečnční tlak je zde výrazně silnější, než jsme v záhonových podmínkách zvyklí. Management kosením ja pak nezbytností.

Takříkajíc „toxickým“ přístupem se stalo používání rostlin na hranicích jejich limitů, nikoliv v jejich optimu. Pozor, neplést s využíváním stresů. Ptejme se i zde proč? Limit lze snadno překročit a řešení se zhroutí. My potřebujeme řešení resilientní, pružná a přizpůsobivá. Modrozelená infrastruktura jako ideový rámec na principu diverzity a optimálního stanoviště přímo pracuje. Využívá poznatků fytocenologie, sociability a sukcese ve prospěch funkčnosti společenstev. Šije místu na míru. Zásah člověka chápe spíše jako stimul nežli jako limit. Management je především kontrolní mechanismus.

Soubor urbánních stresů za posledních padesát let výrazně narostl a příčinou selhání mnoha umisťovaných produktů je právě překonání limitu, na který byly kdysi stavěny. Tzv. „zeleň na konstrukci“ je toho příkladem. Podobně selhání konceptu malokorunných stromů nebo louky z pytlíků. Nepravdivost řešení vrcholí vertikální stěnou, kdy namísto pnoucích rostlin zavěšujeme produkt na limit existence rostlin a suplujeme nedostatečnost řešení dodávanou intenzivní péčí pod obezličkou environmentálních záměrů. Saldo vstupů a benefitů je pak otřesné.

V roce 2010 si vyžádala situace při obnově parku ve Mcelích vybudování poldru s bezpečnostním přepadem v nejnižším bodě hranice pozemků.
Síje obohacené výsadbou jsou skvělé pro první kolonizaci místa.
Během pouhých dvou let se společenstvo velmi rychle stabilizovalo a udržuje se kosením. Tlak trav přežijí jen ti nejsilnější konkurenti.

Obecný trend k extenzifikaci, podporovaný docílením fiktivních úspor v nákladech na péči, rozšířil výrazně portfolio a dopady stresů výrazným nárůstem ochuzených stanovišť. Tento pláštík je nejsilnější při nadužívání tříděných kameniv v přiznaných plochách s doplňkem rostlin sázených na limit do stanoviště s potenciálem další extremizace. Zatímco v pestré mozaice krajiny jsou drobné výskyty ochuzených společenstev jednoznačnou nikou podporující diverzitu, v urbanizovaném prostoru je to jen další extenzifikace převládajícího habitatu. Tedy unifikace směrem k poušti, nikoliv cesta k pestrosti.

Pro předpokládatelné zapojení společenstva nejsou naplněny ani základní předpoklady přirozeného souvrství, a společensky není ani očekáváno. Vzniká přímá podpora tepelného ostrova, a dezertifikace měst se tak děje ve jménu tzv. podpory diverzity, kterou způsob využívání těchto produktů vysloveně vychyluje. Používáním stepních, prérijních a mediteránních druhů z města děláme step, prérii a Středozemí, nikoliv vlahý středoevropský háj. Společenstva tohoto typu mají přitom velmi omezené portfolio ekosystémových služeb a úsilí modrozelené infrastruktury je namířeno především k dynamickým a vitálním biotopům. Kamenivo přitom samo o sobě není podstatou problému, naopak. Využité jako součást prokořenitelného prostoru rozvíjí myšlenku stratifikovaného přístupu, nabízí stabilní porozitu a je klíčovým pro vodní kapacitu profilu i práci s retencí srážkových vod v čase. Poskytuje řešení i tam, kde nelze doufat v aktivní život půdního edafonu a kapacitní sorpční komplex.

Štěrkový trávník na někdejší viniční terase dokáže díky své retenční kapacitě uložit značné množství srážek.
Coby altenativa cest s měkkým povrchem v nadlimitních spádech byl v roce 2010 použitý štěrkový trávník u nás vůbec poprvé. Významnou retenční kapacitu jsme docenili až následně.

Modrozelená infrastruktura říká velmi hlasitě, že vody ve městě je dost a drtivá většina našich stanovišť ve městech je potenciálně mezofilní až lokálně hygrofilní. Orientace na xerofyty je často lichá už v analýze místních zdrojů a jen prohlubuje předpoklad, že v našich městech voda není a není co odpařovat. Doslova blokuje svým nadužíváním možnosti, které MZI nabízí ve své celistvosti. Přitom potenciál srážkové vody a vzlínající spodní vody vytváří možnosti pro druhově pestrá dynamická společenstva s rozvinutými ekologickými/hygienickými funkcemi.

Nadužívání xerofytních sázených kompozic mimo širší kontext využívání potenciálu stanoviště vede k prohlubování dezertifikace měst a podpoře tepelného ostrova. Problémem je zejména u evropské flóry jejich „nízký výkon“ z pohledu ekosystémových služeb. Mohou ovšem plnit vynikající službu například při uzavírání obrub v kontaktu s konstrukcí. Důležité je tedy jejich proporční odůvodněné použití.
Americká prérijní společenstva mohou poskytovat výrazně lepší ratio výkonu, zejména vysokostébelnaté, nicméně vyžadují adekvátní prokořenitelný prostor. Je tedy nutné společenstvo projektovat vždy ve vazbě na stanoviště.
Odhalená kameniva akumulují teplo a přes částečnou kompenzaci kondezací je důležité, aby byly překryty zápojem v celé ploše. K tomu lze dobře využít stařinu a detrit. Eliminace efektu tepelného ostrova je jen jedním z benefitů. Přirozený obsah částečně rozložených humusových složek iniciuje činnost makroedafonu a podporuje vsak i zdraví půdního profilu.
Z hlediska přirozeného opadu jsou na tom nejlépe samozřejmě podrosty. Bloudivý stín a prakticky celoroční přísun biomasy výrazně pomáhá retenci, kapacitě, kondici a udržitelnosti celé kompozice. Důležité je velmi lokálně vnímat rozvojové zóny na kořenovém talíři, které budou mít zcela rozdílné hydrické poměry, využít adaptované rostliny a zajistit jim dostatek půdního vzduchu.

Asistovaný odpar velkou listovou plochou snižuje teplotu ve velmi podobné kapacitě jako vzrostlé stromy, zachycuje polétavý prach, eliminuje hluk a proudění větru. Důležitá je pak prostorová pestrost struktur porostu. Samotné stromy nestačí. Zejména vysokostébelnaté a širolisté rostliny poskytují kvalitní mix očekávaných funkcí. Předpokládá se jejich vitalita. Rostliny, které se aktivně odparu brání (sukulenty, sivolisté, ochlupené etc.), tyto služby poskytují velmi omezeně. Nigel Dunnett upozorňuje na tuto skutečnost v souvislosti se střešními zahradami. Totiž jejich intenzivní verze poskytují daleko větší retenční kapacitu a asistovaný odpar než extenzivní se sukulenty. Chtělo by se říct „What a surprise“.

Sběr vody jsme vyzkoušeli ve Mcelích i na docela obyčejné louce, v jejímž nejnižším bodě vznikla sníženina s hrázkou a kosatci.
Výsledkem je stabilní společenstvo, které je zejména v jádrové části stabilní. Okrajové segmenty trpí atakem trav, jelikož v nich voda nestojí.

Vždyť je všude sucho!

Fakt? Při očekávané proporci 30 % nezastavěných ploch se potenciál srážkové vody zvyšuje na trojnásobek, tedy ekvivalent srážkového úhrnu, který známe nanejvýše z hor. V Praze spadne ve vegetační sezóně téměř 400 litrů na čtvereční metr každé zpevněné plochy. Tzn. máme vsáknout 1200 litrů na metr, to není ani 4 litry na den. Hodně ztratíme distribucí srážkových případů a pasivním odparem ploch. Jistě, ale není to ani trochu poušť! Jistě, jde pořád pouze o číslo, nicméně využitelnost, zpomalení, retence a distribuce je věcí technologií a lze ji optimalizovat lokalizovaným řešením autorského multidisciplinárního týmu.

Renovace svahového řešení z roku 2006 po uplynutí estetické životnosti. V roce 2014 jsme vyjmuli všechny pereny původní kompozice, rozdělili je a doplnili o zhruba pětinu nových taxonů posilujících jarní a podzimní aspekt. Podloží opukového jílu jsme využili pro směs s kamenivem. Pro krycí vrstvu jsme tehdy experimentálně použili kamenivo 4-8, vhodnější by byla směs kameniva s humusovým komponentem.
Výsledek o tři měsíce později. Bez zálivky, pouze s využitím vysoké retenční kapacity lože. Chybějící humusová výzva přišla do krycí vrsty později až s detritem z rostlin. S ohledem na západní orientaci svahu to nebyl klíčový problém.

Umisťování tolik popularizovaných produktů je právě ve využitelnosti a přínosu velmi ošemetné, ba přímo zrádné. Míří opačným směrem. Obhajovány jsou první větou „tostačismu“, která zní „alespoň něco tam bude“. Ta bohužel skrývá nezřídka nedostatečné kompetence k syntéze autorských koncepcí. Neumím to sám, proto využiji cizí dílo a „podělím“ se o odpovědnost, když se něco „podělá“. Dalším problémem takto globalizovaných produktů je, že svou samotnou podstatou brání vzniku lokálních řešení. Jsou umisťovány. Neméně dramatické je to, že jejich selhání je snadno vydáváno za selhání principů modrozelené infrastruktury. Inovace je tedy podvázána ještě dříve, než stihneme její přínos prokázat, protože jsme ji zerodovali instantizací. Dobrým příkladem z běžného života jsou stovky bylinkových spirál. Na počátku přitom stála velmi dobrá myšlenka demonstrace specifických mikroklimat vázaná na základní kuchyňské bylinky. Stejně dopadly vzrostlé stromy, drnované trávníky nebo druhově pestré louky. To je nebezpečí, které dobře popisuje Thomas Reiner.  

Raholina je experimentální kompozice sázená v létě 2009 z řízků šalvějí a šant do stavební suti v místě nalezené.
Během podzimu 2009 se zcela zapojila a je zcela funkční podnes. Bez zálivky, dvakrát ročně se kosí. Estetický účin kvetení má pouze cca šest týdnů v roce. Květen, červen a remonty v září. Přes xerotermofytní založení bylo společenstvo schopno udržet i náhodný semenáč Leucanthemum nebo Anthriscus, což svědčí o rozvinuté resilienci.

Pohled do budoucna

Bylinné patro v modrozelené infrastruktuře obsahuje nyní celou řadu pozoruhodných výzev. Na jednu stranu jsou zde stovky dostatečně kvalifikovaných profesionálů schopných výkonu v analytické části na poli botaniky a fytocenologie. Jsou schopni posoudit potenciál stanoviště, jeho hodnotu a diagnostikovat klíčové druhy i faktory udržitelnosti. Ve věci navazující syntézy a návrhu řešení narážíme ovšem už na omezené portfolio místní zažité biotechniky. Know how drží v tuto chvíli příliš málo lidí pro vznik zdravého konkurenčního prostředí s kritickým myšlením umožňujícím prorůstový stimul. Ten je v dané chvíli nutný, protože na světové úrovni se stupeň poznání dramaticky mění s každou sezónou a my ho nestíháme implementovat. Dochází spíše k transplantacím a technologie jsou používány jako drahé kabelky pro reprezentaci měst.

Příkladem budiž stavebnice zelených střech nebo prokořenitelné buňky pro stromy.  Firmy si kupují svědomí, města prestiž a voliče. Část profesní obce má snahu sofistikované postupy a inovativní postupy bagatelizovat a podléhají strachu z neznalosti. Jsme svědky i povyšování osobních pocitů typu „Patnáct let to takhle omotávám/sázím/řežu a nikdy nebyl problém“ nad požadavek legitimního výzkumu a spolupráce širší akademické obce. Produkty doslova meliorují potřebu kritického myšlení a ředí potřebu odbornosti. Umístění zvládne každý stejně jako montáž pohovky. „Udělala jsem si to sama,“ říká blondýna na obrázku a vulgarizace tohoto výjevu sděluje profesnímu prostředí „už nechoď, nejsi třeba“. Tato situace dostává křídla i díky nedostatečné distribuci otevřených zdrojů ke studiu, která by umožnila každému stát se dosti „chytrým“ a konfrontovat své zkušenosti na úrovni stávajícího stupně poznání. Školství tento dynamický vstup v principu neumožňuje. Vývoj jde příliš rychle. Vyhrávají zavlažovací pytle.

Koncept „Ztracená cesta“ z roku 2011 jako zjemněné stanoviště s velkým retenčním potenciálem. Kufrem je pouze zvětralina a v prvních letech zde bylo vyseta „Suchá stráňka“ od Planta naturalis. V průběhu dalších let inklinovalo společenstvo spíše mezofilním směrem.
Ztracená cesta v předjaří ukazuje vysoký podíl biomasy překrývající zvětralinu.

V neposlední řadě není s čím a s kým pracovat. Školkařství zamrzlo v poptávce 70. let minulého století. Postrádá elementární logiku budovat dynamickou krajinu s rostlinami z rašeliny v plastových hrncích s hnojivy z ropy. Fytogeografické regiony nemají ani vlastní školky, problematika invazních a expanzivních rostlin je řešena pouze na špičce ledovce, stejně jako genetická eroze, sterilita kulturních variet a pravidla použití bezpečných neofytů v příměstských zónách. Neméně špatně je na tom vyhodnocování sortimentů na straně kulturní, které je z významné části znehodnocováno přeplavením sortimentů a masou spotřebních produktů. Hodnoty a rizika nejsou vyříkány, kulturní povaha intravilánu obcí je vlastně trpěna (Babykastán vzniká militarizací boje za domácí dendroflóru ve městech bez MZI) a profesní platforma k řešení těchto problémů neexistuje. Příkopy vykopané mezi botaniky a zahradníky před půlstoletím se podařilo překonat pouze na osobní bázi, a to pro rozvoj MZI zdaleka nestačí.

Sníženiny pro akumulaci srážkových vod na Green Estate, Sheffield.
Sníženiny a návazné břehy vytváří stanovištně velmi pestrá společenstva. Green Estate, Sheffield.
Podstatná je povaha kosených povrchů z pohledu jejich kvality a zejména proporce. Pobytový trávník je cennou součástí naší zahradní kultury. Významnou část kosených ploch jsou ale ty, které k pobytu nelze využít. Ty by se mohly stát součástí podstatně dynamičtějších koncepcí.

Neposledním z tématů je kvalifikace. Společenstva s vnitřní dynamikou se managementem v mnohém podobají daleko více technologiím využívaným dnes například při správě chráněných území. Do zahradnického světa tyto postupy vyžadující znalost a diagnostiku pronikají opět pouze na osobních vazbách a zhotovitelů schopných hybridních řešení využívajících obého je minimum. Outsourcingem byla městská krajina redukovaná na činnost sekacích služeb a počišťovačů, čímž vznikl vnitřní dluh, s kterým se budeme vyrovnávat desetiletí. Rozpad stromového patra a chybějící střední věk má dalekosáhlé důsledky na diverzitu a stabilitu bylinného patra. Problém extrémně zanedbaných parků v pokročilém rozpadu nelze vyřešit jednorázově.

Retenci lze pomoci samozřejmě i prostřednictvím mechanických prvků. Důležité je skryto pod povrchem. Vysoká porozita, souvrství s podkladem kameniv a humusovou vrstvou. Sheffield.
Nátoky a rezervoáry vody lze řešit i v silně urbanizovaných prostorech centra měst. Sheffield.

Nánosy dezertifikačních ostrůvků suchomilného květinového dekoru mají stejnou úlohu jako stromová torza. Zabraňují vzniku funkčních řešení modrozelené infrastruktury. Právě peníze stojí až na prvním místě a princip chápání městské krajiny včetně jejího bylinného patra jako procesu ve společnosti prudce rezonuje. Příkladem byla společenská debata „kosit, či nekosit“ vrcholící v létě 2019, která odhalila mnoho slabých míst a změnila management v mnohých městech. Hodně lidí se nikdy nesmířilo s tím, že jednoduchá řešení nefungují a nekosením druhově pestrá louka nevzniká. Setá společenstva jsou zproduktována zdaleka nejsilněji a otevřeně využívají princip převisu druhové nabídky s tím, že si společenstvo vybere. Nevybere.

Jeden z problémů k řešení představuje erozní potenciál pohyblivé hladinové zóny, který se často řeší právě kamenivem v rozporu s tepelnou kapacitou. Jedním z možných řešení jsou různé kompozity. Například antropozemě jako zdroj sekundární recyklace. Sheffield.

Poptávka je zcela zřejmá a princip „založit/zanedbat/zachránit“ už příliš mnoho lidí rozklíčovalo jako nehospodárné plýtvání prostředky. Občanská touha po květinovém dekoru se ozývá od samého dna a v extrémních případech lidé berou věc do svých rukou. Tato vyplavená energie nese svou životaschopnost na vůli něco změnit bez jakýchkoliv znalostí a za každou cenu. Guerilla gardening je přesto v zárodku pravdivější než pořízení instantního produktu zadáním úředníka zhotoviteli. Květina se tu stává sociálním vysvědčením obce jako uskupení lidí. Modrozelená infrastruktura má před sebou více výzev než připravených odpovědí. Její nespornou výhodou je ovšem fakt, že od počátku vnímá přístup jako proces. Slovy kolegy Štěpána Špouly má vítr v plachtách. Je na nás, kam to dotáhnem.

Jedním z nositelů MZI se stává firemní kultura a společenská zodpovědnost korporací. Kempkensberg, Lodewijk Baljon, Groningen
Posbírat vodu ze všech střech a vsáknout jí na pozemku ve prospěch vegetace je hlavním úkolem krajinářské architektury dneška.
Řadu dílčích technologií MZI využila obnova Čelakovského sadů v Praze i coby součást památkové zóny.
Podrosty pod stromy jsou jedním z nejefektivnějších nástrojů ekosystémových služeb ve městech.
Důsledné naplňování multietážového programu umožňuje využít pokryv, bylinné solitery, vícekmenny keřů či stromokeřů i kmenné tvary dominantních stromů všech věkových stádií ve vertikálním spojení maximální objemové kapacity a účinnosti pro udržitelnost mikroklimatu vě městě.
Subjektivní chápání krásy se v parcích proměňuje v návštěvnost. Modrozelená infrastruktura nevstupuje s estetikou nutně do kolize a jde především o hledání souladu formy s obsahem. Parky jsou tu pro lidi.

Připraveno pro konferenci „Nenech Brno na suchu“ https://priprav.brno.cz/akce/mzi